Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van H & S Speed Equipment V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te Sevenum aan de Deckersgoedtweg no. 5.

Artikel 1: Algemeen

 1. De navolgende bepalingen zijn van toepassing op alle werkzaamheden van H & S Speed Equipment V.O.F. – hierna te noemen H & S – ten behoeve van opdrachtgevers alsmede op elke verkoop en levering van zaken door H & S.

 2. Bepalingen uit eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever, voorzover die in strijd zijn met de bepalingen uit deze voorwaarden, zijn niet van toepassing op de met H & S gesloten overeenkomsten.

Artikel 2: Offertes en Orderbevestigingen

 1. Tenzij anders is aangegeven zijn alle offertes vrijblijvend. Aan een offerte is H & S eerst gebonden nadat zij een opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard, dan wel door begin van uitvoering blijk heeft gegeven van acceptatie der opdracht.

 2. Eventuele onjuistheden in orderbevestigingen, dan wel in andere geschriften van H & S dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan H & S, zulks binnen 8 dagen na datum dezer schrifturen.

Artikel 3: Levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de leveringen dienen te geschieden, c.q. de werkzaamheden door H & S dienen te worden uitgevoerd.

 2. De levertijd gaat in zodra alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van H & S en de betaling, voorzover die bij opdracht dient te geschieden, is verricht, dan wel door opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen.

 3. Overschrijding van de levertijd, veroorzaakt door overmacht, geeft geen der partijen recht op schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken, zoals oorlog, onlusten, brand, niet- of niet tijdige levering van zaken aan H & S door derden, atoomkernreacties, uitvoerverboden of andere overheidsmaatregelen.

 4. In geval van overmacht is H & S verplicht terstond daarvan mededeling te doen aan opdrachtgever, die op zijn beurt gerechtigd is de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om terstond en ineens aan H & S te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. de reeds geleverde zaken.

Artikel 4: Betaling

 1. Alle overeenkomsten strekkende tot levering van zaken of verrichten van werkzaamheden geschieden onder conditie van betaling bij aflevering, dan wel betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij door dat enkele feit in verzuim en is hij een rente van 1% per maand of de wettelijke handelsrente, indien deze hoger is, verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur.
 3. Onkosten van retourwissels of kwitanties, protesten, gerechtelijke incassering of andere kosten wegens niet tijdige betaling komen ten laste van opdrachtgever, waarbij ten deze de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de openstaande factu(u)r(en) van H & S.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de volledige betaling van de geleverde zaken blijft H & S eigenaar daarvan, voorzover zij niet aan derden doorgeleverd zijn.

 2. Opdrachtgever is voor de betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijf. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

 3. Indien opdrachtgever nalatig blijft met het in ontvangst nemen, dan wel het afhalen van door hem bestelde en gekochte zaken, zulks binnen een maand nadat H & S hem heeft medegedeeld dat de zaken te zijner beschikking staan, heeft H & S het recht die zaken in het openbaar te doen verkopen en haar vordering te verhalen op de opbrengst der verkoop, onverminderd het recht van H & S om opdrachtgever aansprakelijk te houden tot betaling van mogelijke schade, voorzover deze de opbrengst van de zaken te boven gaat.

Artikel 6: Risico en Aansprakelijkheid

 1. H & S is niet aansprakelijk voor schade, welke de opdrachtgever door of tengevolge van het optreden van H & S zou mogen ondervinden, tenzij H & S opzet of grove schuld kan worden verweten.

 2. De opdrachtgever vrijwaart H & S voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatsten tegen H & S zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten vandezijdevanH&SofdedoorH&S aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen aan enigerlei leveringsplicht ten behoeve van de opdrachtgever.

 3. Zodra de te leveren zaken bij de opdrachtgever zijn afgeleverd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen overkomen aan deze zaken, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever om aan te tonen dat een en ander het gevolg is van grove nalatigheid aan de zijde vanH&S.

 4. Indien H & S ingevolge de vorige leden van dit artikel aansprakelijk mocht zijn, dan bedraagt de door H & S te vergoeden schade ten hoogste het bedrag dat H & S heeft ontvangen voor de betreffende werkzaamheden c.q. de geleverde zaken, althans voor dat deel van de werkzaamheden/leveringen waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. H & S is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade voor opdrachtgever of derden, indien deze schade voortvloeien uit het hanteren van gegevens welke door of namens opdrachtgever aan H & S zijn verstrekt, dan wel indien deze schade gevolg is van werkzaamheden door derden. Evenmin is H & S aansprakelijk voor schade indien deze het gevolg is van gebruik van materialen welke door opdrachtgever zijn voorgeschreven.

Artikel 7: Reclame en garantie

 1. Reclames terzake van gebreken aan geleverde goederen c.q verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk bij H & S kenbaar te worden gemaakt, zulks binnen acht dagen na (af)leveringsdatum.

 2. Reclames geven opdrachtgever niet het recht om betaling der vordering op te schorten.

 3. Het door H & S geleverde werk, alsook de deugdelijkheid van de geleverde materialen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven zogenaamde fabrieksgarantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten opzichte van H & S op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst, is H & S niet gehouden tot vervanging van materialen of zaken, dan wel tot het verrichten van herstelwerkzaamheden.

 4. Voldoening door H & S aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.

Artikel 8: Geschillen

 1. Ten aanzien van overeenkomsten zoals bedoeld in deze voorwaarden, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlands Recht, ongeacht de plaats van levering c.q. van uitvoering van werkzaamheden.

 2. H & S is te allen tijde gerechtigd, zulks in afwijking van de normale regels van relatieve competentie, eventuele geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van H & S.